Wednesday, October 5, 2016

HOLY MASS, NAARAMID PARA ITI BULAN TI OKTUBRE 2016

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Binulan a Misa  ti Pamilia-LGU Cabugao idi  Oktubre 4,  2016  babaen iti panangannong ni Rev. Fr. Felix Costales, Parish Priest, St. Mark the Evangelist, Cabugao, Ilocos Sur nga inatendaran dagiti kameng ti Pamilia LGU-Cabugao babaen iti liderato ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang. Naaramid ti panagtataripnong dagiti nakimisa    iti uneg ti SB-ABC Hall.

Ti pannakaangay ti Nasantuan a Misa ket binulan a maar-aramid ditoy Munisipio a kas pangitandudo ti Pamilia-LGU iti naespirituan a paset ti panagserbisioda  ken panangipaayda  iti panagyaman iti naruay a parabur nga it-ited ti  Apo a Namarsua iti sapasap.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment