Monday, October 24, 2016

MDRRMC, NAGTIGNAY ITI ILALASAT NI BAGYO LAWIN!

Cabugao, Ilocos Sur  – Nagtignay ti puersa ti Municipal Disaster Risk Reduction  and Management Council (MDRRMC)  nga indauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang, Chairperson  iti idadateng ti Bagyo Lawin a nakairamanan iti ili ti Cabugao kadagiti lugar ti Probinsia a nakaibayogan  iti pagsignalan ti Bagyo  No. 4 iti PAG-ASA idi Oktubre 19, 2016.


Immatonan da Engr. Nestor B. Somera ken ni Engr. Crescencio C. Formoso ti pannakaisagana  iti Operation Center  ken ti pannakaimpormar ti skeletal force ti MDRRMC kasta pay dagiti kasapulanda a mausar ditoy base no kontaken dagiti natudingan a katinnulongda kadagiti calamity prone area iti Barangay ken Poblasion babaen iti Hot Lines ti MDRRMC.Daytoy nga aksion ket panagsagana iti bigla nga  isusungad dagiti kangrunaan iti bagyo ken kanaigna a didigra no adda man.Iti pannakiuman ti Web In-Action, imbatad ni Engr. Nestor B. Somera nga inalertoda dagiti naapektaran a pamilia idiay Barangay Salomague ken Barangay Namruangan  iti karabiyan ti Oktubre 19, 2016 babaen kadagiti kakaduada a mangbukel ti Cabugao Rescue  a sanga ti MDRRMC iti Munisipio a kaduada nga ag-monitor, ag-rescue ken ag-clearings kadagiti maapektaran iti didigra a disso  kalpasanna. Innayon ni Engr. Somera nga inaramidda ti nagtultuloy a pannaki-koordinar ken pannakitinnulongda kadagiti timmarabay nga Opisiales ti Ili nga indauluan da Mayor Josh Edward S. Cobangbang ken ni Vice Mayor DJ Savellano kabayatan ti ilalasat ti nadakamat a bagyo ken iti  pannakikaysada kadagiti dadduma a Departamento ti LGU kas iti MSWDO, PNP, BFP ken MHO a kaduada a  maseknan no dumteng ti kalamidad  tapno napigpigsa ti grupoda a mangaksion kadagiti pakaseknan dagiti umili nagruna kadagiti barbarangay.Nupay kasta, mairamraman met latta  ti MDRRMC-Cabugao  a maikkan iti pammigbig iti gapuanan ken pannakitinnulongda iti naballigi a pannakaipatungpal ti akemda kadagiti kallabes a tawen a timmaud dagiti kalamidad. Kabayatanna, binigbig ni Mayor Josh Edward ti naindaklan nga akem daytoy a sanga ti LGU a mangipakdaar kadagiti pagpeggadan ti biag dagiti umili ken babaen pay iti sistematiko a panangaksionda no adda mapasamak a kalamidad iti las-ud ti Munisipalidad. Dagitoy nga aksion ken  inisiatiba ket paset ti nasapa a panagsagana iti panawen ti emerhensia tapno maep-ep ti epekto dagiti dumteng a kalamidad babaen iti madagdagus a panangtarabay  ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment