Friday, October 28, 2016

MEMORIAL SERVICE, NAIPAAY KEN NI PUNONG BARANGAY ROLANDO SAVELLANO

Cabugao, Ilocos Sur – Madama ti panagtakem ni Punong Barangay Rolando S. Savellano, 54,  a mangririenda iti Gobierno ti Barangay ti Cuancabal, Cabugao, Ilocos Sur ngem saanen a napakpakadaan ti panagpakadana iti serbisio. 

Imparikna ti sibubukel nga Opisiales ti Ili, kakaduana iti Association of Barangay Captains-Councils, umili ti Cabugao ken dagiti  am-ammo, gagayyem ken kakabagianna iti pannakipagriknada/pannakipagladingitda iti  damag a napanen iti nagkaysa a biag ni Kapitan Lando.

Naimassayag ni Kapitan Lando iti pagtaenganda iti Barangay Cuancabal ket naruay dagiti umili iti nakipagtulod kenkuana iti Cabugao Catholic Church para iti Funeral Mass sa naisaruno ti naaramid a Memorial Service iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur iti Oktubre 28, 2016.

Inakem ni Carusipan Brgy.  Captain Jimmy Pablico iti nangited ti Introduction iti Pakasaritaan ti Biag ni Kapitan Lando.

Tallo a Kapitanes ti nagsaruno a  nangipeksa iti Eulogy-da  nga isuda Punong Barangay Ronel Zamora ti Barangay Salapasap; Punong Barangay  Modesto P. Ronque  ti Brgy. Aragan; ken ni Punong Barangay Carlos V. Sison ti Brgy. Baclig. 

Naaramid ti Reading and Presentation of Resolutions of  Condolences ti Liga ng mga Barangay  ken ti Sangguniang Bayan ti ili a Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangibasa da Liga ng mga Barangay Secretary PB Arnold “Bambi”  V. Yangat ken ni Vice Mayor Deogracias Jose Victorino H. Savellano kas nagsaganadda. 

Imbasa met ni SBM Danny Q. Gazmen ti Message of Sympathy ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.

Nagsasaganad a naaramid ti Folding of the Philippine Flag and presentation to the bereaved family; Flower Offering and  Final Viewing iti amin a timmabuno iti service; Response from a Family member.

Nayanak ni PB Rolando Savedra Savellano idi  Abril 27, 1962 kada Placido Savellano ken ni Tomasa Savedra.

Nagturpos ti Elementaria iti Cabugao South Central School ken nagadal iti sekundaria iti Cabugao Institute ken nangala iti Vocational Course idiay Vigan City.

Asawana ni Dellia Siababa ken naaddaanda iti uppat nga annak: Michael Jay; Landel;  Princess Dianne ken ni Rolando, Jr.

Nagpaay a Barangay Tanod ken nag-last Term a Barangay Kagawad iti Barangay Cuancabal  sakbay a nagtakem  a Punong Barangay.

Sakbayna, aktibo ni RSS a kameng ti Liga ng mga Barangay ti ili a Cabugao, Ilocos Sur.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment