Wednesday, September 13, 2017

PANAGDALUS ITI PASILIDAD TI LGU, AGTULTULOY

Cabugao, Ilocos Sur – Tumultulong ti grupo ti Clean and Green Program  ti Munisipio nga agdalus kadagiti kalsada ti Poblasion nangruna kadagiti Processional Routes, Pasilidad ti Munisipio (Parke ken Plaza); Food Court; ken idiay Athletic Oval   tapno naan-anay ti pannakalinis ken pannakapapintas ti buya iti aglawlaw.

Kabayatanna, kangrunaan a maikkan ti mentenansia ti panagdalus ket iti Cabugao Central Park (CCP) a daydaywen ti umili ken bisita  iti aldaw ken sardam; idiay NISTC Public Market a paggatangan ti kaaduan iti kasapulanda ken idiay Cabugao Athletic Oval a kangrunaan a nakaangayan ti paay-ayam ti DepED a kas iti District Meet 2017.

Iti sabali a bangir, agtultuloy met a mamantener ti kinadalus ken sanitasion dagiti pasilidad nga usaren ti sapasap nga aggatang iti NISTC Public Market. Kanayon a madalusan dagiti Comfort Rooms (CRs) iti likud ken sango ti pasdek-NISTC Public Market  tapno adda madadaan nga usaren ti publiko kabayatan nga addada a gumatgatang iti Tiendaan.

Segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT, agak-akem a dadaulo ti grupo a kalpasan a maiwakasda iti agsumbangir ti National Highway manipud iti Brgy. Sagayaden nga  agpatingga iti Brgy. Pug-os ket   nakikoordinarda pay kadagiti barangay ti Poblasion tapno tumulongda nga agdalus iti igid ti kalsada a mabatoganda.

Innayon ni MENRO Balangatan a monmonitorenda pay iti Cleanliness and Beautification dagiti pito a Coastal Barangays a kangrunaan a pagpasiaran  dagiti  Balikbayans/bisita babaen iti pannakikammayetda kadagiti Opisiales ti barangay kadagitoy a lugar. Tumulongda pay a mangpalinis iti agsumbangir a paset ti National Highway iti agpa-Port Salomague ken iti Provincial Road (Cuancabal-Nagsincaoan).
Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket paset iti Direktiba ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang  iti agtultuloy a pannakaipakat ti panagdaldalus ken panagpapintas  iti aglawlaw ti ili a pagsayaatan ken pakairanudan met laeng iti sapasap. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment