Wednesday, September 6, 2017

NASANTUAN A MISA, NAARAMID ITI BULAN TI SETIEMBRE 2017

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Nasantuan a Misa para iti bulan ti Setiembre 2017 babaen iti panangannong ni Rev. Fr. Rex  Rilveria, Assistant Parish Priest, St. Mark the Evangelist, Cabugao, Ilocos Sur  itay nabiit nga inatendaran dagiti kameng ti Pamilia LGU-Cabugao iti SB-ABC Building iti amianan ti pasdek ti Munisipio.

Ti pannakaangay ti Nasantuan a Misa ket binulan a naar-aramid ditoy Munisipio iti kallabes a bulbulan ti Tawen 2016 ken maitultuloy ita a Tawen 2017 a kas pangitandudo ti Pamilia-LGU iti Espiritual a paset ti panagserbisioda  ken panangipaayda  iti panagyaman iti naruay a parabur nga it-ited ti  Apo a Namarsua iti sapasap ken mangbalanse iti material ken espiritual a kasasaad ti tunggal maysa.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment