Wednesday, June 13, 2012

NASAYUD A NAITULOY TI PANNAKAITED TI OIL SUBSIDY

Cabugao, Ilocos Sur – Nasapa a dimteng ti kaaduan a mannalon ken mangngalap a nangbukel ti pannakaituloy ti  pannakaited ti oil subsidy manipud iti Brgy. Salomague, Namruangan, Sabang, Daclapan, Salapasap ken  Bungro ita Hunio 13, 2012 (Miyerkules)  iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti bigat,  nailemma ti regta ken segga iti rupa  dagiti recipients a naglinia iti uneg ti Complex ta tunggal maysa mai-verify ti ID-na ken maikkan ti kupon a pang-claim na  ti P175 a gatad nga awatenna manipud iti pannakabagi ti Municipal Treasury, nga idauluan ni Mrs. Lucille S. Somera.

“Agyamankami ken ni Mayor Ediboy ta maipatpategkami  nga farmers ken mangngalap. Agpada a nasudi:  uray bassit ti balorna ken mapansindakami a mannalon-mangngalap,” kinuna ni Mr. Romeo Perez ti Barangay Salomague, Cabugao, Ilocos Sur.

“Napintas daytoy ID-System a maipakat  ta naurnos ken napaypayso ti pannakaited ti tulong nga aggapu iti Munisipio. Dakkel ti kaipapanan dagitoy nga maitulong,” insupusop met ni Mr. Villamor Sambrana ti Barangay Namruangan, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti malem, pannakabagi  met dagiti mannalon/mangngalap  ti Brgy. Daclapan, Salapasap ken Bungro. Naanus met dagiti opisiales ti barangayda ken asosasionda  a nangkuyog kadagiti kabarangayanda nga immay ditoy ili. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment