Thursday, June 7, 2012

UMUNA NGA ALDAW TI DISTRIBUTION OF OIL SUBSIDY, NABALLIGI

CABUGAO ILOCOS SUR-June 07, 2012-Naimatangan ni Mayor Ediboy Cobangbang, Jr. ti naurnos ken natalinaay a programa a naipatungpal iti pannakaiwaras ti "Oil Subsidy" a naggapu iti pundo ti RA7171 para kadagiti mannalon ken dagiti motorized bangka owners.

Naangay daytoy iti sango ti Municipal Hall ti Cabugao babaen iti panagpartisipar iti pannakabagi ti DA-LGU nga idauluan ni Mr. Robert Savella-OIC ken iti pannakabagi ti Treasurer's Office. Iti bigat, umuna nga naiwarasan iti gatad (175.00 pesos) iti tunggal indibidual a registered farmers ti Brgy. Maradodon, Brgy. Catucdaan ken Brgy. Sisim. Ken iti malem Brgy.Aragan, Brgy. Quezon ken Brgy. Turod Patac.

Maragsakan la unay dagiti maseknan gapu ta adda manen kastoy a gannuat tapno matulonganda babaen kadaytoy a programa. Segun kadagiti maseknan a mannalon, agyaman da la unay ken ni Mayor Ediboy gapu ta adda manen kastoy a gannuat para iti pagsayaatan ti umili ti ili a Cabugao.(Web In Action)

No comments:

Post a Comment