Tuesday, June 19, 2012

NATALGED TI SLOPE PROTECTION TI BARANGAY ALINAAY

Cabugao, Ilocos Sur – Kangrunaan nga agyaman iti pannakaaramid ti Slope Protection ti ampir ti kalsada nga asideg ti Karayan Cabugao iti Barangay Alinaay, Cabugao, Ilocos Sur ket dagiti agnaed iti asideg a barangay  babaen iti panangidaulo ni Brgy. Captain Melanio Santella ti Barangay Alinaay.

 
Naipanawen ti pannakairingpas ti slope protection a sarikedked ti layus  babaen ti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken  ti pannakapundo daytoy a proyekto manipud iti Congressional Fund ni Diputado Ryan Luis V. Singson, First District Ilocos Sur  ken paset ti proyekto  a ginastosan  ti LGU-Cabugao.
 
Ti pannakatarimaan daytoy a paset ti kalsada nga asideg ti karayan  ket mabenepisiaran a nangruna  dagiti agdaldaliasat a lumugar iti kabangibang a barangay ti Brgy.  Alinaay kas iti Brgys. Sisim, Catucdaan, Caellayan, Maradodon  Aragan ken iti pay  sapasap nga umili  ti Cabugao. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment