Thursday, October 25, 2012

2nd DAY TI YOUTH CAMP, NAGSANAY DAGITI PARTICIPANTS

Cabugao, Ilocos Sur – Narugian ti maikadua nga aldaw  iti 4-H Youth Camp babaen ti panglukat a kararag nga impaay ni Mr. Romeo Solar, Assistant Principal ti Cabugao Institute.

Naisaruno ti Flag Soliloquy ti 4-H Club babaen ti  Cabugao 4-H Club karaman ti  National Anthem. Salute to the Flag ni Diana Rose Valdez, 4-H Federated President  ti Candon City, Pledge of Allegiance ti Magsingal Federated President, 4-H Club Creed ti Sto. Domingo Federated President, 4-H Club Pledge ti Sinait 4-H Club Federation President.


Naisaganad ti Recessional ket kinantada amin ti 4-H Trail ket indauluan dagiti lead participants, guests, members, lideres ken coordinators ti 4-H Club.

Opening Ceremony ti inakem ni Ms. Nova Jane Nicolas, Sinait 4-H Club Coordinator.

Nasangaili iti 2nd day ni SP Member Jeremias “Jerry” C. Singson ti Ilocos Sur. Kimmablaaw ken dinayawna ti tunos dagiti agtutubo ti ipakpakitada a timpuyogda  ken panangprobitsarda  ti kaikarianda a tulong kadagiti maseknan nga Ahensia ken Opisina. Pinadayawanna met ti naan-anay a panangsangaili ti ili a Cabugao kadaytoy a dakkel nga aktibidad dagiti agtutubo iti Ilocos Sur.

Kalpasanna, naaramid ti Training Proper. Immuna a nayadal maipapan iti pakabuklan ti Organic Agriculture a winarwar ni Mr. Teresito Batin, Provincial Organic Agriculture Focal Person. Naisaganad ti Leadership Skills, Team Building & Group Dynamics ken Soap Making babaen ken ni Mrs. Remedios P. Inovejas, pannakabagi ti OPAG-Ilocos Sur.

Maaramid pay ti Hands-On Training ken Camp Tour sakbay ti Fellowship Night iti  maikadua a rabii ti Youth Camp. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment