Wednesday, October 10, 2012

DIALOG TI BFAR, BINAYABAY NI MAYOR EDIBOY DAGITI MANGNGALAP

Cabugao, Ilocos Sur – Napnuan regta dagiti opisiales ken kameng ti mangngalap ti ili a Cabugao, Ilocos Sur a nagatendar iti naaramid a dialog/consultation  iti nagbaetan ti Ahensia ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Region 1 nga idauluan ni BFAR Regional Director Nestor  D. Domenden, CESO IV  iti Baluarte Resort, Vigan City, Ilocos Sur idi Oktubre 9, 2012.

Binayabay ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a kaduana ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen ken Barangay Official  dagiti opisiales ken kameng ti Fishermen Associations ti Cabugao a kinuyog  da Mrs. Milagros R. Paz, Municipal Fishery Coordinator ken Mr. Robert S. Savella, AT iti DA-LGU Cabugao a mangimatmaton kadagiti programa ken aktibidades  iti Gobierno para kadagiti mangngalap.


Nakitaripnong met ken nakiamad  ni Diputado Ryan Luis V. Singson, First District, Ilocos Sur iti napagsasaritaan a pakaseknan ken parikut dagiti mangngalap a naggapu iti nadumaduma a Coastal Municipalities ti Ilocos Sur iti dayta a dialog. Kas iti dialog dagiti mannalon iti kallabes, kayat met ti Diputado a maikkan ti atension dagiti mangngalap a mairaman iti agtultuloy a programa ken proyekto nga itandudo ti Gobierno iti  sektor-agrikultura agsipud ta kaaduanna met ti agbibiag nga umili iti panagkalap.


Iti  panangibinsa ni Director Domenden  kadagiti nagapuanan a  proyekto ti  BFAR, maysa ti ili a Cabugao kadagiti kaaduan a  benepisiario iti nasaknap a programa ti Ahensia  kas iti pannakaited ti payao, panagdalus/panagmula ti mangrove iti katangriban, nadumaduma a seminar iti panagkalap ken pannakaprotehir ti kabaybayan.

Saan met a paudi dagiti mangngalap iti  ili a Cabugao a makikammayet latta  iti BFAR ken ti LGU Cabugao kadagiti  naiplano a maipakat iti masanguanan (2013)  kas iti Mariculture Project, NASA Units (Fish Trap), Payao, High Value Species (Hatchery), ken Aquasilvi Culture.

Daytoy a pannakaparegta dagiti mangngalap ket manaynayonan latta babaen   iti agtultuloy a suporta ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Ediboy tapno maitag-ay  ti kasasaad ti panagbiag dagiti umili nga agnanaed iti igid ti baybay. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment