Thursday, October 11, 2012

DUA NGA ALDAW A SEMINAR TI ORGANIC AGRICULTURE, NAIGANNUAT

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti dua nga aldaw a seminar ti “Climate Change  Awareness and Promotion of Organic Agriculture” kadagiti mannalon iti ili a Cabugao, Ilocos Sur idi Oktubre 9-10, 2012. Daytoy a seminar ket nagbuligan nga ingannuat  ti Agriculture Training Institute (ATI) Regional Training Center 1 nga idauluan ni Mr. Rogelio Evangelista ken LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. Umabot ti 52 a mannalon ti nagpartisipar iti nasao a training.
Iti umuna nga aldaw, nawarwar ti topiko nga: Impact of Climate Change in Agriculture ken Soil: the Basis of Organic Agrculture kasta met dagiti sub-topics: composition, soil fertility, soil organic matter, soil conservation and improvement. Naaramat ti powerpoint presentation ken nagtitinnulongan dagiti pannakabagi ti DA-LGU Cabugao  a naglektiur.


Iti maikadua nga aldaw, naadal ti maipapan ti RA 10068 (Organic Agriculture of the Philippines, Principles of Organic Agriculture, Vermicompost  Production, Indigeneous Micro-Organism (IMO). Naglektiur da Mr. Nathaniel B. Galamgam, Municipal Focal Person on Organic Agriculture  ken Mr. Obas Bill Y. Baclig, AT/DA-LGU. Timmulong met a naglektiur ti pannakabagi ti DA-RFU 1.

Kaudian ti Cross-visit iti Municipal Vermicompost Production iti las-ud ti Municipal Plant & Nursery  dagiti nagseminar ken naglektiur. Kalpasanna, nagsublida iti Opisina ni Mayor Ediboy para iti pannakaiyawat dagiti Sertipiko ti panagturpos iti adal. Imbatad ti Alkalde Munisipal nga ipategda  koma  ti naadalda ngem   siaayatda koma met a mangyallatiw kadagiti kabarangayanda  para iti pagimbagan ti sapasap. # (Web In-Action)


No comments:

Post a Comment