Monday, October 22, 2012

RAMIT-PANG-AGRIKULTURA/PAGKALAP, NAGUN-OD TI 9 NGA ASOSASION

Cabugao, Ilocos Sur – Babaen ti 50-50 Scheme ti Corn Machinery Program ti Department of Agriculture (DA), nagun-od ti 5 nga asosasion ti mannalon ti ili a Cabugao iti 4 a power generator (Robin Brand) ken maysa nga Electric Water Pump iti Oktubre 19, 2012 iti DA Provincial Office, Vigan City, Ilocos Sur. Dagitoy n ga asosasion ket masarakan iti Brgys. Turod Patac, Arnap, Cuantacla, Baclig ken Dardarat. 

Babaen ti suporta ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti panangpabilegna ken panangtarabayna kadagiti mannalon, nagturong ti grupo dagiti recipient-associations idiay Opisina ti DA, Vigan City babaen ti panangbayabay  ni OIC Nereo S. Daproza a kaduana da Mrs. Ester Aguimbag ken Mr. Robert Savella, agpapada nga AT’s iti DA-LGU Cabugao.


Kalpasan a nai-release dagiti makinaria, siraragsak dagiti opisiales ti 5 nga asosasion a nangawat kadagitoy.

Kanaig daytoy, uppat met  nga asosasion ti mangngalap ti nabenepisiaran ken immawat  ti uppat a Payao Fishing Nets a mapasurotan ti maysa a   motor banca babaen iti nagkammayet a proyekto nga impaay ti Department of Labor and Employment (DOLE) ken LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Ediboy. Inawat  dagiti mangngalap dagitoy a pagimbagan iti imatang ni Mayor Ediboy agraman dagiti ramit-makinaria dagiti mannalon iti  pannakaidagasda iti arubayan ti Munisipio. Dagitoy a ramit-pagkalap ket naipaay babaen ti Livelihood Enhancement Program ti Ahensia ken panangidarirag/panangtulong  ti Gobierno Munisipal tapno agtultuloy ken naan-anay a  matulongan dagiti mangngalap. Dagiti asosasion a nakagun-od ket ti New Daclapan Fishermen Association, Daclapan Rang-ay FA, Daclapan Namnama FA ken Gin-awa FA.

Ti pannakaited dagitoy a proyekto ket resulta ti agtultuloy a pannakikammayet ti LGU kadagiti mayataday nga Ahensia ti Gobierno  a maipaay iti sektor dagiti mannalon ken mangngalap iti ili a Cabugao. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment