Thursday, October 25, 2012

RAMIT-PAGKALAP TI DACLAPAN, INYAWAT NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Babaen ti naangay a panagtitipon dagiti mangngalap ti Barangay Daclapan, Cabugao, Ilocos Sur, inyawat ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. dagiti ramit-pagkalap (Payao materials) ken 1 motorized banca  kadagiti uppat a Fishermen Associations ti nasao a barangay babaen ti pangipaay/ panagbinnulig ti Ahensia ti DOLE ken ti LGU-Cabugao a nangited kadagitoy a proyekto idi Oktubre 24, 2012 iti imatang dagiti lumugar nga idauluan ni Brgy. Captain Quirino Manuel agraman  dagiti pannakabagi ti DA-LGU Cabugao nga idauluan ni OIC Nereo S. Daproza, AT.

Kadua ni Mayor Ediboy a nangiyawat kadagitoy a ramit ni SB Member Benedicto M. Savellano, Committee Chair on Agriculture ti Sangguniang Bayan.

Manamnama nga iti mainayon a ramit  ket nasamsamay ti panagkalapda ken  ad-adu ti matgedanda a mangitag-ay ti kasasaad ti sapasap a   mangngalap a kangrunaan a pagbiagan dagiti agindeg ditoy a barangay. # (Web In-Action)


No comments:

Post a Comment