Friday, October 26, 2012

PANGULO TI BFAR, DIALOG WITH COASTAL TOWN LEADERS DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Dialog ti nagbaetan dagiti lideres/pannakabagi ti Coastal Municipalities ti Probinsia ti Ilocos Sur ken ni Atty. Asis G. Perez, Direktor ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)-National Office  ket nagpaay a Host-Municipality ti ili a Cabugao nga indauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. Naaramid ti Dialog iti SB-ABC Hall, Cabugao, Ilocos Sur idi Oktubre 25, 2012.

Kalpasan n iti ababa a kararag nga indauluan ni Municipal Fishery Coordinator Mrs.  Milagros R. Paz, impaay  ni Mayor Ediboy ti pammasangbay a panagsaritana  kadagiti sangaili. Kimmablaaw ken pinagyamananna ti pannakapili ti Cabugao a nakaangayan daytoy a Dialog a simmangbayan ti kangatuan nga opisial ti BFAR ken Opisiales ti LGU’s nga adda masakupanna a  kabaybayan ditoy Probinsia ti Ilocos Sur.


Bininsa pay ti Alkalde Munisipal dagiti nagbuliganen a nagapuanan ti BFAR ken ti administrasionna a proyekto ken programa kadagiti coastal barangays ti Cabugao. Mamati nga umay idanon ti BFAR dagiti mainayon a programa ket maragsakan ta nagkakammayet dagiti kabangibangna  nga ili a makikaysa met  a mangprobitsar kadagiti serbisio, programa  ken proyekto nga ipaay daytoy  a sanga ti Ahensia ti DA a  maseknan   ken  makatulong iti Sektor-Panagkalap.

Pammadayaw ken pammigbig ti imbatad ni BFAR Regional Director Nestor Domenden ti napintas a pannakibinnulig ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Ediboy iti amin a programada a mangpasayaat ti kabaybayan ken dagiti mangngalap iti masakupanda.
Maysa a kapatgan nga imbagana ti plano ti BFAR a pannakaituding ti dulon ti kada coastal municipality a fishing ground ken iti: “No fishing zone” a pakapatanoran  dagiti reserba nga ikan tapno sustenable ti pagbiagan dagiti mangngalap.

Pinatalgedan ni BFAR Director Atty. Asis G. Perez   ti namnama ti amin  a naki-dialogo a nagdoble (50% increase) ti budget ti BFAR para iti Tawen 2013 ket umayda idanon ti napintas a damag ken programa-da  tapno eksakto a maammuanda dagiti umisu a kaasapulan dagiti mangngalap a serbisyuan ti Opisinada. Dinakamat ni Director Perez a mamin-7 ti potensial ti baybay ngem iti daga a mabalin a pakaalaan ti kinabaknang wenno pagbiagan ti sapasap a mangngalap ken  kasapulan met a sangsangkamaysatayo a mangprotektar ti pagsaysayaatan  ti kabaybayan.

Karaman kadagiti nadakamat ti Direktor nga ipaay ti programa ti BFAR ket ti ramit-pagkalap, makinaria ti pagkalap, patrol boat ti kada Munisipio,  seaweeds farm, tumulong iti LGU a mangsanay ken mang-empleo ti Technical man nga agasikaso laeng  iti kabaybayan. Innayon ti Direktor a sumangladto ti Barko ti BFAR ket manayonanto ti panagpapatang/panagtutulag kadagiti coastal representatives  tapno maplansa a naann-anay  dagiti plano ken proyekto a mayataday a  maipatungpalda.

Naangay ti Open Forum. Nagsarita ni Mr. Wilfredo Savella, mangngalap ken Brgy. Secretary ti Brgy. Salomague. Dinakamatna ti pateg ti  Payao nga epektibo a pagkalap ti dadakkel ken naklase nga ikan ken inlawlawagna ti panggepna nga agkalikagum iti tulong ti BFAR iti grupoda a mangngalap  babaen ti resolusion nga idatagda.
Impeksa met dagiti pannakabagi ti dadduma a Coastal Municipalities kas iti Sinait, San Juan, Caoayan, Sta. Cruz, San Esteban ken Sto. Domingo dagiti kaririknada ken planoda para iti grupoda.


Naragsakan pay ni Mayor Ediboy a nangipadamag ti plano ken oportunidad a panagipuonan babaen ti “Balik-Cabugao, Mag-Invest”  kadagiti balikbayans iti papanna iti ballasiw-taaw itay kallabes. Innayonna ti pannakapadur-as pay ti 10 Hectares Mariculture Zone iti paset ti kabaybayan  ti     Cabugao   a   pakaipakatan koma ti Techno-Demo ti Fish Cages nga iwardas ti BFAR ken   mabalin a tuladen ti amin a kabangibang a coastal areas. Mangnamnama ti Ama ti Ili  a makatulong ti BFAR kadaytoy a panggep ket mairubuat ti dakkel a panagtitipon  ti sektor-panagkalap inton Disiembre 13, 2012 idiay Barangay Dardarat, Cabugao, Ilocos Sur a pakatamingan  dagiti pakaseknan ti Fishery Sector.


Impeksa met ti pannakabagi ti LGU-Sinait ti panangdayawna kadagiti inisiatiba nga ar-aramiden  dagiti mangngalap  ken suporta ti LGU ken BFAR kadagiti  coastal barangay ti Cabugao partikular ti Mangrove Plantation ti Barangay Dardarat a kayatda met a tuladen. 

Timmulong a nagsungbat kadagiti saludsod a nakapnekan met dagiti maseknan da Mr. Belmor Bugaoan, Regional Fisheries Officer, BFAR Regional Office No.  1  kasta met ken ni Mr. Rogelio Ragonjan, Provincial Fisheries Coordinato-Ilocos Sur.


Kalpasan ti dialog, naaramid ti ceremonial award  ti Tilapia Fingerlings para iti communal waters   babaen ti panangpatalged ni BFAR Director Atty. Asis G. Perez a binayabay da BFAR Regional Director Nestor D.  Domenden, Mayor Ediboy ken Opisiales ti LGU’s ken Fisheries iti arubayan ti SB-ABC Hall.

Naitaripnong met ni Bokal Atty. Robert Tudayan iti 2nd District, Ilocos Sur a nangbayay kadagiti nagatendar a  pannakabagi ti Coastal Municipalities iti dayta a deppaarna ti Probinsia. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment