Friday, October 26, 2012

ASOSASION TI MANGNGALAP, NAKI-DIALOGDA KEN NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Nagtitipon dagiti opisiales ti Federated Fishermen Association of Cabugao  nga idauluan ni Mr. Bonifacio Valle ti Brgy. Namruangan, Cabugao, Ilocos Sur iti pagtaengan da Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti Barangay Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur idi Oktubre 26, 2012 tapno mapagnanaminganda dagiti kalikagumda a maidatag  iti Opisina ti BFAR-Nasional nga idauluan ni BFAR Director Atty. Asis G. Perez. Gapgapu ni  Director Asis iti ili ti Cabugao a nakaangayan ti miting  dagiti pannakabagi ti Coastal Municipalities ti Ilocos Sur idi Oktubre 25, 2012 a nangibinsaan ti Opisial ti plano ti Ahensia a mangyasideg ti tulongna kadagiti sektor-mangngalap iti kagimongan.

Binayabay da Vice Mayor Danny Q. Gazmen ken ABC President Brgy. Captain Teddy U. Soller ni Mayor Ediboy a nakisarita kadagiti mangngalap tapno mapatalgedan dagiti kalikagumda a proyekto iti Sektor-Panagkalap a mangpasayaat pay ti panagbiag dagiti agindeg iti igid ti baybay.

Dagiti sumaganad ti napagnanamingan ti Pederasion  kalpasan ti dialog a naidokumento ken maipasa ken ni Director Perez:
  • Pannakaipasdek ti Cold Storage para iti pagikanan iti  Coastal Barangay  (Potensial a maipasdek  iti Barangay Salomague) a pagtuladan pay  dagiti sabali a barangay ken sabali (pribado)  nga agipuonan ti panagkomersio ti ikan. 
  • Pannakapaadda ti patrol boats ken fishing boats ti kada  coastal barangay.
  • Pannakaaramid ti 30 a Payao(shallow) tapno adda pagbanniitan/pagkalapan  iti para iti inaldaw a pagsustener dagiti mangalap iti pamiliana.
  • Maiyusuat ti ID System  tapno maammuan ti eksakto a bilang ti mangngalap ti Cabugao a maka-avail ti tulong nga aggapu ti LGU ken BFAR kas iti life vest with floater a maited.
  • Maaramid ti panagsanay dagiti mairekomenda a Technical men a ma-empleo-agasikaso iti kabaybayan ken agsanay iti Scuba Diving.
  • Sabali laeng ti listaan ti kasapulan ken kalikagum  ti tunggal asosasion a mayataday iti disso ti pagkalapanda partikular ti Barangay Pug-os ken Salapasap.
  • Tumulong ti DA-LGU iti Pederasion a mabukel ti resolusion a pakairagpinan dagiti kalikagum a ramit ken pasilidad ti panagkalap ta maisubmiter iti BFAR agingga iti Nobiembre 5, 2012 babaen ti panangyendorso ni Mayor Ediboy iti BFAR.

Imbatad met ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen a gundawayan koma dagiti mangngalap ti agkalikagum daytoy a panangyasideg ti BFAR ti tulongna gapu ta sigurado a maaprobaran ta ngimmato ti naited a budget ti ahensia, segun ken ni Director Perez.

Innayon pay ni Mayor Ediboy a bentahe dagiti asosasion ti agkalikagum no maikompara iti sabsabali nga asosasion  agsipud ta rehistradon  iti DOLE   ti kaaduan  nga asosasion  ditoy Cabugao.

Nagpaay a Documentor iti nasao a dialog/miting ni Salomague Brgy. Secretary Wilfredo Savella, Presidente ti North Luzon Deepsea Fishermen  Association, Inc. a naka-base iti Brgy. Salomague, Cabugao, Ilocos Sur. 

Nagatendar met iti dialog  da Mrs. Milagros R. Paz, Municipal Fisheries Coordinator ti Cabugao a kaduana ni OIC Nereo S. Daproza, agpada a mangibagi  ti Opisina ti DA-LGU Cabugao. # (Web In-Action)No comments:

Post a Comment