Thursday, October 25, 2012

UMUNA A PROVINCIAL YOUTH CAMP TI 4-H CLUB, NAANGAY DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Napili ti ili ti Cabugao a pakaaramidan ti 1st Ilocos Sur Provincial 4-H Club  cum Leadership and Livelihood Training and Seminar iti intero nga ili ti Ilocos Sur a pagpartisiparan dagiti asosasion ti 4-H Club ti nadumaduma nga ili kasta metten dagiti 4-H Coordinators ti ili ken Probinsia, Opisiales ken Personnel ti DA-LGU’s, Opisiales ti Ili ken Probinsial a makipagtaming iti tallo nga aldaw (Oktubre 24-26, 2012) nga aktibidades a maaramid iti Stella Maris Resort, Brgy. Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti malem ti Oktubre 24, 2012, nagsangpet dagiti delegado ti nadumaduma nga ili ken barangay ti Cabugao ket naisamira ti papanda panagpasiar dagiti sangaili kadagiti tourist destinations ti Barangay Pug-os kabayatan pay ti panangipatakderda ti tent-da iti las-ud ti Resort.

Naaramid ti Opening Program iti karabiyanna a nangiyam-ammuan ni Mr. Dante Gagto, Provincial 4-H Cooordinator kadagiti delegado ken bisita. Nabara ti pammasangbay a balikas  ni Mrs. Joenah G. Sevilleja, Municipal 4-H Club Coordinator ti Cabugao. 

Kalpasan ti intermission number ti Sto. Domingo 4-H’ers, impaay ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti inspirational message-na kadagiti nagatendar.


Napnuan-ragsak a kimmablaaw ken nagyaman ni Mayor Ediboy iti nakitana a pannakairubuat daytoy a dakkel nga aktibidad dagiti agtutubo. Innayonna a pakaidayawan ti ili ti Cabugao a nag-host ket maaramid koma ti sisterhood dagitoy nga ili tapno napigpigsa ti bosesda nga agkalikagum iti pagsayaatanda kadagiti maseknan nga Ahensia ti Gobierno. Inapresiar ti Alkalde Munisipal  daytoy a kinatunos dagiti nagorganisar kadaytoy  nga aktibidad  a mangitandudo  ti panagkaykaysa tapno agtultuloy a  matubay  dagiti agtutubo nga agbalin a responsible a makipagili ken lider ti bukodda a komunidad ken kasta pay a  makatulongda a makipagbangon ti natibker ken naprogreso a pagilian.

Kanaig daytoy, inyawat ni Mayor Ediboy ti pakabuklan ti Financial Assistance kadagiti 15 nga asosasion ti 4-H Club/barangay ti Cabugao nga aggatad ti P10,000 ti tunggal maysa.

Nangted met ti mensahe ni Mr. Ruel Gamboa, Provincial Federated 4-H Club President.

Nangipaay met ti mensahe da  SB Member Benedict M. Savellano,  Committee Chair on Agriculture ket bininsana ti pateg ti Agrikultura a mangtulong/mangitag-ay ti panagbiag ti agtutubo  ken kasta met ti pammabileg a balikas a panagsarita ni  Former SB Member  Carlos Sison.

Kalpasan ti Opening Program, naangay ti Acquaintance Party & Variety Show a nangray-aw ken nangpasamay ti panagaammo dagiti delegado ken sangaili. Naaramid pay ti Search for Mr. & Miss 4-H Club & Miss Gay 4-H Club.  # (Web Situational Report) 

No comments:

Post a Comment