Monday, October 2, 2017

CABUGAO CENTRAL PARK (CCP), NAKA-INTACT PARA ITI SAPASAP

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy a madalusan ken maisagana kadagiti umili a naayat nga agpasiar, aglang-ay ken agrelaks iti natalinaay, napresko  ken nawaya a masakupan ti Cabugao Central Park (CCP) a masarakan iti abay  ti National Highway, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur nangruna kadagitoy a bulbulan ti Tawen 2017.

Daytoy ti maipanamnama dagiti Caretakers iti CCP nga idauluan ni Mr. Gerry Lopez. Kinapudnona, isuda  pay ti mangidaulo nga ag-engine  ken manual grass cutter a  mangmantener kadaytoy a historikal a parke a nagsaadan idi ti daan a tiendaan nga indonar daydi Dios-ti-aluadna a Don Crispin Serrano (CRISER Market).

Iti panagtakem ni Pasado Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang Jr. nga Alkalde ti ili a Cabugao, nairubuat ken napardas  a  naglupos ti parke babaen iti pannakapaadda dagiti sumaganad: 1. Installation of Pavers along Jogging Lane 2. Repair and Modification of Toilet and Bathroom 3. Installation of Fitness Gym and Amenities 4. Fabrication of new steel bleachers 5. Installation of brand new LED/Solar Streetlights 6. Installation of Fiber Glass Board at the Basketball Court 7. Repainting of Stage, Grounds, Basketball Court and New Logo within the Basketball Court 8. Concreting of Children’s Play pen Pad for the High Grade Plastic Playhouse with Roof and Concrete Fence.
Kabayatanna, maitultuloy latta met dagiti mainayon a  pannakapasayaat ti CCP  iti panagtakem ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang kas iti nainayon a silaw iti uneg ken pannakasemento iti drainage canal iti amianan a paset ti CCP ken dadduma pay a mangpasayaat ti serbisio a para iti sapasap. 

Innayon dagiti CCP Caretakers a kaay-ayo dagiti agassawa a pagdamuan  dagiti ubbingda nga agsursuro a magna  iti  kasla kudson ti kalamuyotna a karuotan ti Parke.

Ti CCP ket daytoy ti pakaang-angayan dagiti dadakkel nga aktibidad ti LGU-Cabugao  nangruna iti Piesta ti Ili  kasta metten  kadagiti selebrasion ti Piesta; Holidays;  Konsierto; panagpraktis; pakontes ken kanaigna nga aktibidades a mangpabaknang iti kultura, sosial  ken pannakipagili iti Cabugao.

Mapunno ti aglang-ay iti sardam  ti CCP iti rinabii nangruna iti summer months ken weekends  ken naruay iti ag-jogging iti agsapa. 

Dagiti nagaget nga agserserbi iti CCP Ground Cleaners ket isuda Gerry Lopez; Julius A. Ilar ken ni Mark Joie Saribay iti agdama kasta metten ken ni Arnold Flores, Security Personnel ti rabii. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment