Thursday, October 5, 2017

NASANTUAN A MISA, NAARAMID ITI BULAN TI OKTUBRE 2017

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Nasantuan a Misa para iti bulan ti Oktubre 2017 babaen iti panangannong ni Rev. Fr.  Felix A. Costales, Parish Priest, St. Mark the Evangelist, Cabugao, Ilocos Sur  idi Oktubre 3, 2017  nga inatendaran dagiti kameng ti Pamilia LGU-Cabugao ken dagiti Opisiales ti Ili  iti SB-ABC Building.

Ti pannakaangay ti Nasantuan a Misa ket binulan a naar-aramid ditoy Munisipio iti kallabes a bulbulan ti Tawen 2016 ken maitultuloy ita a Tawen 2017 a kas pangitandudo ti Pamilia-LGU iti Espiritual a paset ti panagserbisioda  ken panangipaayda iti panagyaman iti naruay a parabur nga it-ited ti  Apo a Namarsua iti sapasap ken mangbalanse iti material ken espiritual a kasasaad ti tunggal maysa.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment