Thursday, October 26, 2017

CLEANLINESS DRIVE, SOLID WASTE MANAGEMENT, AGTULTULOY A MAIPATUNGPAL

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-amad ti Web In-Action  iti Municipal Clean and Green Program Coordinator, naibatad  iti   agtultuloy  a panaglinisda kadagiti pampubliko a pasilidad ti LGU-Cabugao babaen iti programa ti Clean and Green ti Munisipio.

Iti Coastal barangay ket regular met a maiwayat iti panagdalus nga idauluan dagiti Opisiales ti Barangay iti parte a masakupanda babaen iti itutulong dagiti sektor ken asosasion iti barangayda.

Kabayatanna, maar-aramid latta  ti regular a panaglinis iti agsumbangir ti Kalsada Nasional manipud Barangay Sagayaden agingga iti Barangay Pug-os kasta metten iti National Road iti agturong iti Salomague Port ken iti Provincial Road nga agturong iti Barangay Nagsincaoan babaen iti panagtinnulong dagiti LGU Personnel ti Clean and Green ken Maintenance Section ti DPWH-Bantay, Ilocos Sur ken ti Kyeryong-Policarpio JV.

Nupay kasta, insupusop ni MENRO Balangatan a saan latta met nga agsina a pakaseknan ti Munisipio iti maipapan iti Solid Waste Management ken iti Clean and Green iti intero a Munisipalidad.

Kasta met nga agtultuloy a maipromot koma iti panagdaldalus iti kalsada kadagiti barangay babaen iti itutulong dagiti Opisiales ti Barangay a kabinnulig ti Munisipio a mangitandudo kadagitoy nga agdama a programa, segun pay ken ni MENRO Balangatan. 

Kabayatanna, napintas ti panagkinnoordinar dagiti Maintenance Crew iti DPWH District 1,  Bantay Office, Ilocos Sur ken  ti Kyeryong Company iti Clean and Green Program ti LGU-Cabugao iti regular a pannakamantener ti agsumbangir a kinadalus ti National Highway manipud iti Brgy. Sagayaden agingga iti Brgy. Pug-os.

Innayon ti MENRO a linawas a wanasenda ti stretch ti Sagayaden-Pug-os a pidutan ti selopin nangruna iti Plastic Day iti aldaw ti Lunes.

Daytoy a koordinasion-da iti DPWH ken Kyeryong Company ket agtultuloy a mangpasayaat ti buya ti Kalsada Nasional a mayataday pay  iti agtultuloy a pannakaipromot ti Turismo ti ili ken kadagiti masanguanan a Piesta-Opisial.  # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment