Thursday, October 12, 2017

GROUND BREAKING CEREMONY TI BALAY-OAK DIVERSION DAM, NAARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Goundbreaking Ceremony iti pannaka tarimaan (Rehabilitation)  ti Balay-oak Diversion Dam iti Sitio Balay-oak, Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur iti Oktubre 12, 2017.


Indauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang dagiti Opisiales a nagatendar  a kaduana dagiti pannakabagi ti Bureau of  Soil and Water  Management (BSWM); Staff ti Office of the Provincial Agriculturist (OPAG)-Ilocos Sur; Konseho ti Barangay iti Barangay Pug—os nga idauluan ni Punong Barangay Arnold “Bambi” V. Yangat agraman dagiti Opisiales ti Balay-oak Small Water Impounding System Association (SWISA) nga idauluan ni Mr. Elmer G. Bromeo, Presidente. 

Kalpasasn ti panangidaulo ni Mr. Bromeo ti ababa a kararag, nangipaay ti pammasangbay a panagsarita ni Kapitan Bambi Yangat. Bininsana ti pateg iti napintas a panagtitimpuyog a nagresulta iti agtultuloy a pannakaited ti proyekto ditoy Barangay Pug-os.

Pinagyamananna pay ti nalaing a liderato ni  Mayor Josh Edward S. Cobangbang iti pannakapaadda daytoy a proyekto a pagnam-ayan dagiti  bumarangay ditoy.


Nagsarita met ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang ket kimmablaaw ken nagyaman iti kaaduan. Pinasingkedanna a daytoy a proyekto ket  resulta iti agtultuloy a tinnulong ken napintas a panagtitimpuyog tapno maileppasen    daytoy a nabayag nga inar-arapaap dagiti lumugar a kangrunaan a mabenepisiaran iti nam-ay nga itdenna.

Naisaganad iti pannakainstolar ti Time Capsule iti nasao a proyekto. Nagtitinnulong dagiti Opisiales ti  LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward; DA Staff iti Probinsia; ken iti barangay a maseknan itoy a proyekto a nangisimpa kadaytoy a pakakitaan ti pannakairugi ti Rehabilitasion ti Balay-oak Diversion Dam.

Panagyaman iti kangrunaan nga anag ti panagsarita ni Balay-oak SWISA President Elmer G. Bromeo. Kunana a a taginayonenda iti napintas a panagtitimpuyog tapno agtultuloy latta a maited dagiti kalikagumanda iti sektor-da.

Kalpasan ti groundbreaking, naangay ti panagtitipon dagiti amin a nagatendar iti  asideg ti pakaipatakderan ti Dam  ket napagsasanguan dagiti naisagana a pangparagsak met iti panagtataripnong iti daytoy a napasamak a groundbreaking ceremony. 

Nagatendar pay ni Mr. John Rey Rubrico, Project Development Officer ti BSWM Office, Quezon City; Mr. Edgar S. Balangatan, Focal Person ti BUB-LGU Cabugao ken ni Municipal Agriculturist Robert S. Savella. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment