Thursday, October 26, 2017

PANAGDALUS/ISASARUNGKAR ITI SEMENTERIO, MANARIMAANEN

Cabugao, Ilocos Sur – Kadagitoy nga al-aldaw ket  manarimaanen  ti panagdalus iti sementerio babaen ti grupo ti Clean and Green Program ti Munisipio nga idauluan ni  MENRO Edgar S. Balangatan partikular iti Municipal Cemetery iti Sitio Benneg, Brgy. Cuancabal, Cabugao, Ilocos Sur iti kalawasan sakbay ti pannakaselebrar ti Todos Los Santos inton Nobiembre 1-2, 2017.

Iti pannakiuman ti Web In-Action, imbatad ni MENRO Balangatan a tinawen nga ar-aramidenda daytoy tapno maragsakan met dagiti adda minatayna a sumarungkar kadagiti naitanem kadaytoy a kamposanto ti publiko. Kaduana dagiti Job Order Personnel a mangirugi ti panagdalus nangruna iti sanguanan ken masungad ti Kamposanto iti Municipal Cemetery ken iti Roman Catholic Cemetery.

Kabayatanna, makumikom met a mapan agdalus, agpinta ken ag-repair dagiti umili nga adda minatayna kadagiti dadduma a sementerio a kas iti Roman Catholic Cemetery ken ti Iglesia Filipina Independiente (IFI) Cemetery kasta pay kadagiti pribado a sementerio.

Innayon ni MENRO Balangatan a naigameren iti tradision ken kultura ti sapasap a Filipino daytoy a panagselebrar kas pannangted ti respeto ken importansia kadagiti pimmanawen a patpatgen ti biag.

Insupusop pay ni Balangatan a parte daytoy a panagdalusda iti pannakaitandudo ti panagdaldalus tapno kombeniente met dagiti tao nagruna dagiti sumarungkar kadagiti nitso ken tanem dagiti patpatgenda iti biag sakbay ken iti kaaldawan ti Todos Los Santos. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment