Monday, January 9, 2012

BALAYWAK LGU-DPWH REHABILITATION PROJECT, NALPASEN

Cabugao, Ilocos Sur  – Nairingpasen ti proyekto a pinunduan ti DPWH Maintenance Fund nga impatungpal ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a pannakatarimaan ken pannakaipalawa ti rangtay iti Sitio Balaywak, Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur a no sadino a ditoy ket mabenepisiaran ti amin a lumasat a lugan ken motorista  nga agturong  (agpapan-agawid)   iti Northern Luzon itoy a paset ti Maharlika National Highway.

Iti  nakaipasdekan daytoy a rangtay ket maysa a historikal a disso agsipud ta ditoy nga immuna a ninanam ni Diego Silang ken ti buyotna iti umuna a balligi iti  pannakidangadangda iti puersa dagiti soldado a Kastila idi Disiembre 24, 1762.


“Agyamankami kada Mayor Ediboy ta naidagadag ti pannakaipalawa ti rangtay iti metro nga agsumbangir,” kuna ti kaaduan a motorista , luglugan   ken traysikelan iti ili ti Cabugao. 


“Nagtengngaan ti nawatiwat a salog ken sang-atan ket dapat a naikalawa a talaga tapno natarus ti panagdaliasat ket maliklikan ti desgrasia aglalo no agragut dagiti agsisinnabat a lugan.”

 
 

“Mataginayon koma dagiti kakaywan iti surong   tapno maliklikan ti panaggidday ti bakrang ti rangtay,” imbatad ni Lito Garcia, taga-Bessang ken agmulmula ti tabako iti sinilong a naidarnap iti daya-nga-abagatan a sagpat ti rangtay. “Maliklikan koma ti pannakapasapas  dagiti kayo ta sarikedked ken mangtaginayon iti napintas nga ubbog iti waig.”


Kinapudnona, inyaramidan ti nagtrabaho ti rangtay ti bassit a “catchdam”  ti surong ti rangtay a nangikamangan dagiti asideg nga agindeg ditoy ti “siphonic hose”  a mangsuplay  ti paglabada iti sirok ti rangtay ken iti babaenna. Nausar ti waig iti pagkasapulan ti danum dagiti umad-adun nga agindeg iti Sitio Balaywak.


Iti pannakapapintas ti rangtay, adu ti biahero ti mangisingasing a mataripato/madebelop  ti kabakiran ti surong ti rangtay a  potensial a mapagbalin a tourist destination ditoy aglalo ta historikal a disso a nagrekuridaan ti Maingel a Mannakigubat nga Ilokano, Diego Silang! # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment