Monday, January 9, 2012

GILLNET (PARA-SIGAY), INTED TI LGU ITI 7 A COASTAL BARANGAYS

Cabugao, Ilocos Sur  – Kas paset ti sustenable a panangtulong ti Gobierno Munisipal kadagiti mangngalap iti pito a coastal barangays ti ili, inyawat ni Mayor Edgardo "Ediboy" S. Cobangbang, Jr. a binayabay da  SB Member Benedict M. Savellano, Chairman, Committee on Agriculture ken  Mrs. Milagros R. Paz, Municipal Fisheries Coordinator kadagiti mismo a Kapitanes ken opisiales ti Fishermen’s Associatons ti Brgys. Dardarat, Sabang, Namruangan, Salapasap, Daclapan, Pug-os  ken Salomague itay bigat, Enero 9, 2012 iti Municipal Conference Hall, Cabugao, Ilocos Sur.


Aggatad ti P50,000 ti gillnet ket mapagbibingayan dagitoy a barangay.   Napunduan daytoy a proyekto  babaen   iti Municipal Maintenance Fund (20% Development Fund) ti Munisipio.

Iti sabali a bangir, umawat pay dagiti nadakamat a barangays ti sag-100 a seedlings  ti logo a maimula manipud iti Municipal Tree Nursery babaen ti panangimaton ni Mr. Robert S. Savella, Municipal Technologist. Napagkaykaysaan dagiti kapitanes ti  panangalada iti seedlings idiay Municipal Nursery apaman nga adda pangilugananda.

Impeksa ni Mayor Ediboy ti panangbigbigna iti  napintas a pannakausar/panagballigi  dagiti immuna a ramit ti pagkalap nga inted ti LGU kas iti payaw ken kasapulan a materialesna. Mangnamnama latta ti Alkalde a puminpintas ti pannakaibanag/manayonan pay   dagiti sumarsaruno a ramit-pagkalap tapno ad-adu ti matulonganna  a lumugar kadagitoy a pagikanan ti kangrunaan  ti  pagbiaganda a barangay. # (Web In-Action)

 

No comments:

Post a Comment