Monday, January 9, 2012

DRAINAGE CANAL TI POBLASION, MAPASPASAYAAT

Cabugao, Ilocos Sur  – Dua a barangay ti Poblasion: Barangay Rizal ken Barangay Bonifacio ti mangiraprapin ita a mangpakali, mangipan ti gutter a hollow blocks ti agsumbangirna  ken makongkreto ti basarna tapno nasigo nga agayus ket awan ti agurnong a pilaw nga arakan met laeng ti lamok.

Ti pannakatarimaan/pannakadalimanek dagiti agsumbangir a   kanal  ti  kalsada (M. Savellano St. ken Pacis Street)  ket maysa kadagiti programa ti Sangguniang Barangay ti Rizal nga idauluan ni ABC President, Rizal Brgy. Captain Teddy Ugalino  Soller ken iti Barangay Bonifacio (Arcebal St. ken National Higway)  babaen ken ni  Brgy. Captain Valentin Somera Tuyor, Jr.

Nupay kasta, agtultuloy  ti panagtarimaan ken  iti pay laeng adda a mapunduan ti mayuna. Kas iti Barangay Rizal, pulido ti pannakakongkreto dagiti drainage canal ken mabalin a lukatan ti disso a nagbarado agsipud ta napintas ti pannakaligason dagiti abbong a solido nga istraktura ken “manhole”  a pangrugian ti mabaklas no panggep a dalusan iti uneg. Indauluan dagiti opisiales ti Barangay ti panagtrabaho ken pannakamonitorna.
Kangrunaan a bentahe daytoy ket iti napintas a pamuyaan ti agsumbangir nga igid ken limmawa ti kalsada ken  lumawa ti pagparkingan dagiti adda luganna ken motorsiklona iti sango ti balbalayda.

Napabaro pay  dagiti street signs sa   maikkan ti street lights dagiti awanan, awanen ti sapulen dagiti lumugar ken dumadaliasat aglalo ti rabii.


“Di met kunaen a dida kabaelan ngem ita laeng a maidagadag dagitoy,Apo.  Agyamankami kadagiti aktibo a lider iti agdama. Saan a makuna a gagangay dagitoy ta uray no bassit  nga proyekto no awan agresibo ti lider, saan a malpas!” kuna ti maysa a natakneng nga indibidual ken lumugar iti Barangay Rizal.

Iti sabali a bangir, narugian metten a naipakat ti stone lined canal (riprapping) iti baro a dalan ti Barangay Bonifacio iti dumna ti tinaltalonan iti abagatan. Adda payen naipan nga street lights ta mabalin nga alternatibo a rota ti behikulo no agdupudop iti Kalye wenno National Highway.

“Saankaminton a masunson ti danum no agbagyo wenno agtudo ti napigsa  ta maikauneg ti kanal sa maikkan ti semento a tampi iti kalsada. Mariknami uray saanda nga  agsao da Apo Kapitan Tuyor ken Mayor Ediboy a mangkitkita ken mangas-asikaso dagiti saan pay a narugian a pakaseknan ti barangay,” imbatad dagiti  asideg nga agnaed ditoy. 

Agdama met ita a maar-aramid ti side gutter ti drainage canal ti Barangay Bonifacio (Arcebal St.).  Naanep dagiti agtrabaho agsipud ta tiempuenna ti panagtarimaan kadagitoy a bulbulan sakbay ti yaay ti tudo ken nepnep iti arinunos ti Mayo.

Nupay kasta, adda met dagiti Barangay a kabayatan ti panangur-urayda ti maipaay kadakuada a pundo, biniagda ti “Bayanihan System”  a panagobra tapno masimpada laeng dagiti babassit a gabor, nagalud-od a daga,  matarimaan/maaramid a kanal a mangigiya ti danum nga agbunnong ken agserbi a paanges no tiempo ti layus. Maysa met nga epektibo daytoy a pangtulongda iti Gobierno Munisipal ken iti kalugaranda  kabayatan nga ur-urayenda ti sasangpet ti pundo. # (Web In-Action)

 

No comments:

Post a Comment