Monday, January 30, 2012

PAG-PATRULIA A BISIKLETA, NAITED ITI PNP-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur  - Dua a baro a bisikleta ti naidonar iti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  manipud kadagiti saan a pinainaganan nga indibidual nga immay nagbisita/bimmakasion  ditoy ili ti Cabugao. Dagitoy a bisikleta ket maited  kadagiti kameng ti Municipal Police Station nga idauluan ni COP William N. Nerona ket nayawat dagitoy kalpasan ti Flag Ceremony iti bigat ti  Enero 30, 2012 ditoy Munisipio ti Cabugao.

Inapresiar ni Mayor Ediboy ti pannakaawis  dagitoy a nagidonar gapu iti nakitada a kasapulan   dagiti Polis iti panangaywanda “police visibility”  ti linak ken talna para kadagiti umili. Impaganetget pay  ti Alkalde iti amin a taga-LGU nga ipariknada latta  ti nasayaat a panangpasangbay kadagiti  umay   iti Munisipio ken matulongan koma dagiti agipatpatungpal iti pannakadalus  ti aglawlaw ta  mangrugin nga  agsangpet  ti  balikbayans.
 
Kabayatan a maiyawat ti dua a baro a bisikleta kadagiti kameng ti PNP-Cabugao nga idauluan ni Chief of Police William N Nerona. Nairagup iti ladawan ni Mayor Ediboy, Vice Mayor Danny Q. Gazmen, SB Member Carlito S. Pano, M.D., ken  SB Member Josefina S. Vallejo.
Nagyaman met ni Hepe Nerona ken ni Mayor Ediboy ken iti imatang ti Pamilia-LGU iti naawatda  nga usarenda nga agpatrulia. Impeksana a babaen kadagitoy  ket mangpapintas pay  ti sistema ti panagpatruliada a mangtagiben/mangmantener  ti linak ken talna iti intero a Munisipalidad. # (Web In-Action)   

No comments:

Post a Comment