Thursday, February 16, 2012

BARANGAY HEALTH CLINIC, INLUNSAD TI RHU CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Immaway ti grupo dagiti Health Personnel ti RHU-Cabugao nga idauluan ni Dr. Lotgarda Tayao, Municipal Health Rural Physician iti Barangay Pug-os idi Pebrero 16, 2012 kas paset ti eskediulda nga   agtaming  ti salun-at dagiti umili.

Segun ken ni Dr. Tayao, nairugi  daytoy a programa idi Pebrero 7, 2012. Konsultasion kadagiti agpaagas ti umuna a maaramid ket maikkan ti libre nga agas ti maseknan nga agparikna. Maaramid pay ti panaglektiur ti Doktora kadagiti   Health Midwives  iti  panangliklik ti tao kadagiti agraira a sakit ken panangagas no makapet dagitoy. Immuna a Barangay a nakaipakatan daytoy a programa ket ti Brgys. Sabang, Dardarat ken Daclapan. Adda bilang ti  428 a pasiente iti nairanud iti panagagas. Napagpapatangan pay ti maipapan iti Family Planning kadagiti kameng ti 4Ps babaen ti panangtarawidwid da Lydia Gazmen, Gregoria Sesuca kenElvira Satumba. Agdagup ti P17,814 a Pisos  ti balor ti naited nga agas kadagiti nagpaagas.

 

Daytoy a gannuat  ket paset ti programa ti Gobierno Munisipal iti panangidaulo   ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a mangtaming ti salun-at ti sapasap nga umili ken adda madadaan nga agas a mausar iti pannakaiyusuat ti serbisio-medikal iti barangay. # (Web In-Action)      

No comments:

Post a Comment