Wednesday, February 22, 2012

DENTAL HEALTH CARE, 3 A DAY CARE CENTERS, NASERBISYUAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naisayangkat manen  ti Information Education Campaign on Dental Health Care and Distribution of Dental Health Care Gifts iti tallo a Day Care Centers a masarakan kadagiti barangays ti Maradodon, Catucdaan ken Sisim. Ti grupo a nagturong kadagitoy a lugar idi Pebrero 21, 2012  ket indauluan ni Dr. Magno Sol, DMD, pannakabagi ti DOH Provincial Office nga inasistiran dagiti pannakabagi ti RHU Cabugao.
Iti pakauna ti aktibidad, inlawlawag ni Dr. Sol ti pateg ti patinayon a  panangdalus ti ngipen, gugot ken dila babaen ti panagsepilio. Kabayatan nga agsarsarita ti Dentista,  impakitana ti pakabuklan ti ngipen ken gugot ken iti umisu a panagsugigi. Impaganetgetna iti maestra kadagiti Day Care a mapaaramidan ti pagyanan dagiti usaren dagiti ubbing iti uneg ti eskuelada.
Kalpasanna, sinaggaysa ti Dentista nga inamiris ti ngipen dagiti ubbing ken naikkan ti tunggal ubing ti naisupot a sagut (Toothbrush, Toothpaste, Tumbler ken Bear Brand Milk)  manipud   iti LGU    babaen ti panangidaulo ni Mayor Ediboy.
Kalpasan ti Barangay Maradodon, nagturong ti grupo iti Barangay Catucdaan ket kas met la iti naggapuanda a barangay ti naaramid kadagiti ubbing ditoy. Naisaruno ti Barangay Sisim a ditoy ti nagleppasan ti maikatlo nga eskediul ti serbisio-dental. Maisarunonto manen ti maikapat nga eskediul inton Pebrero 23, 2012 (Huebes) sadiay Barangays Aragan, Alina-ay ken Turod Patac.
Imbatad dagiti nagannak a nangkuyog kadagiti annakda ti panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ta maiyasideg dagitoy a napateg a serbisio kadagiti taga  aw-away. # (Web In-Action)

Naala a ladawan da Dr. Magno Sol, DMD ken dagiti ubbing nga agad-adal ti Maradodon Day Care Center

Naala a ladawan da Dr. Magno Sol, DMD ken dagiti ubbing nga agad-adal ti Catucdaan Day Care Center

No comments:

Post a Comment