Thursday, February 8, 2018

“SAGOT AYAT KAILIAN”, NAINAYON A NAITED ITI MEDICAL MISSION

Cabugao, Ilocos Sur - Naaramid ti pannakaited ti “Sagot Ayat Kailian” babaen iti Food Packs nga indonar ti Pamilia ni Dr. Charlie S. Sonido kadagiti kailian a marigrigat ti panagbiagda ditoy ili a Cabugao iti dayta met la a petsa ti Ohana Medical Mission idi Pebrero 2, 2018. Napunno ti ragsak ken panagyaman dagiti ag-150 a pamilia a nakaawat iti nadakamat a tulong.

Naaramid ti pannakaited dagiti sagut iti Rizal Park, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur. Inyawat ni Mrs. Chona Sonido, asawa ni Dr. Charlie S. Sonido dagiti naited a sagut ken kinadkadua ni Mrs. Lydia S. Gazmen,  MSWD Officer ti ili.

Naglaon dagiti Food Packs iti bagas, delata ken noodles. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment