Wednesday, March 6, 2013

CONCRETE TI FMR ITI AMPIR TI SEAWALL TI BRGY. PUG-OS

Cabugao, Ilocos Sur – Kagiddan ti pannakaaramid ti Slope Protection iti igid ti baybay, naileppas met ti pannakakongkreto ti  paset ti kalsada ti Purok Sadiri, Brgy. Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur.
Segun ken ni Municipal Engineer Crescencio C. Formoso, nasemento ti nasao a paset ti kalsada babaen ti panangilungalong ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken napunduan babaen ti Municipal Share iti RA 7171.


Iti pannaki-amad ti Web In-Action kadagiti bumarangay a makadaliasat kadaytoy a kalsada ket imbatadda a  nangipaay ti pagnam-ayanda iti papanda kadagiti pagtatalonanda iti laud nga abagatan ti barangay.


Impeksa pay  dagiti pumurok ken bumarangay iti panagyamanda iti Gobierno Lokal itoy  a pagsayaatan ti barangayda.


Ti pannakapapintas  dagiti kalsada ti barangay ken sitios ket prayoridad a programa ti Gobierno Munisipal babaen ti panangidaulo ni Mayor Ediboy tapno mapapardas ti pannakairuar ti produkto dagiti mannalon ken napintas ti panagdaliasat dagiti umili a makawidawid kadagitoy a pagdalanan. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment