Monday, August 14, 2017

SOLID WASTE KEN CLEAN AND GREEN PROGRAM, NAKA-INTACT

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannakiuman-uman  ti Web In-Action,  imbatad ni Mr. Edgar  S. Balangatan, AT, Municipal Clean and Green Program Coordinator iti   agtultuloy  a panaglinisda kadagiti pampubliko a pasilidad ti LGU-Cabugao kas iti Parke, Plaza, sango ken arubayan dagiti Government Facilities  babaen iti programa ti Clean and Green ti Munisipio.

Iti Poblasion ken  Coastal barangay ket regular a maiwayat iti panagdalus nga idauluan  dagiti Opisiales ti Barangay iti parte a masakupanda babaen iti itutulong dagiti sektor ken asosasion iti barangay-da.

Kabayatanna, maar-aramid latta  ti regular a panaglinis iti agsumbangir ti Kalsada Nasional manipud Barangay Sagayaden agingga iti Barangay Pug-os babaen iti panagtinnulong dagiti LGU Personnel ti Clean and Green kasta metten dagiti pannakabagi ti Maintenance Section ti DPWH-Bantay, Ilocos Sur ken iti Kyeryong – J.D. Policarpio (JV).

Nupay kasta, insupusop ni Mr. Balangatan a saan latta met nga agsina a pakaseknan ti Munisipio iti maipapan iti Solid Waste Management ken iti Clean and Green iti intero a Munisipalidad.

Kasta met nga agtultuloy a maipromot koma iti panagdaldalus iti kalsada kadagiti barangay babaen iti itutulong dagiti Opisiales ti Barangay a kabinnulig ti Munisipio a mangitandudo kadagitoy nga agdama a programa, segun pay ken ni Mr. Balangatan. 

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket resulta iti napintas a koordinasion dagiti Opisina ken Ahensia a maseknan ken dagiti adda iti salinong  ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang para iti pannakaitandudo dagiti aktibidad  nga agtultuloy a mangpasayaat iti aglawlaw ti Munisipalidad. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment