Sunday, September 16, 2012

NABALLIGI A NAGLEPPAS TI MATH CLASS TI DEP-ED CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti maudi a Sabado a panagklase dagiti ubbing nga agbasbasa ti elementaria a naggapu iti amin a pagadalan ti DepEd Cabugao District a nakipaset iti Math Class a naaramid iti innem a lawas.


Imbatad ni Ms. Nora Quibilan, Math Class  Coordinator nga adda 866 a bilang ti ubbing a nangrugi  sakbay ti umuna a klase ngem aganay a 963 ti bilang ti nakalpas itoy a panagadal idi Setiembre 15, 2012 iti Cabugao North Central School.


Imbatad pay  ni Ms. Quibilan a maibilang daytoy a tutorial classes nga adda pagrebbengan dagiti nagannak ngem saan a magatadan ti epektona iti panagdur-as ti kaammuan ken abilidad  ti ubing iti Mathematics.


Nainaw daytoy a programa babaen ti DepEd-Nasional  ken iti  Mathematics  Teachers  Association of the Philippines (MTAP)  ken kaduada nga agipatungpal kadaytoy a programa iti MATARI (Mathematics Teachers Association of Region One) kasta met kadagiti chapters-na kadagiti DepEd District ti Region 1. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment