Saturday, September 8, 2012

NASELEBRARAN TI MANGROVE PLANTING TI CSC ANNIVERSARY

Cabugao, Ilocos Sur – Naselebraran ti 112th  Philippine Civil Service Anniversary ita a bulan ti Setiembre 2012 nga addaan ti Tema:  “Kawani, ikaw ay isang LINGKOD BAYANI!” babaen  ti panagkammayyet ti Civil Service Commission (CSC)  ken ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy”  S. Cobangbang, Jr. Naigannuat ti Mangrove Planting iti aplaya ti Barangay Dardarat, Cabugao, Ilocos Sur idi Setiembre 7, 2012.

Ti pannakaselebrar ti anibersario ti CSC ket naaramid ti mangrove planting tapno makikaysa iti pannakasaluad ti coastal resources a paset ti pannakabalanse ti ecosystem.

Nagpartisipar dagiti nadumaduma nga ahensia nga indauluan dagiti Opisiales ti Civil Service Commission (CSC)  ken opisina ti LGU a tinarabay ti Opisina ni Mayor Ediboy ken ti Human Resource Management Office (HRMO)  nga imatonan  ni HRM Officer Mimi S. Sison ken kasta met  iti PNP, BFP, RTC, PAO, SB, MPDC, MSWDO, NGO’s ken dagiti Barangay Officials.

“Presentable daytoy kabaybayanmi ket di agsarday ti um-umay a bisitami a pakaidayawan ti barangay ken ti ilitayo. Daytoy met ti pakaidumaanmi  kadagiti padami a barangay,” kinuna ni Brgy. Captain Danny Garcia ti Barangay Dardarat a siraragsak  kaduana ti opisialesna ken Barangay Peacekeeping Action Team  (BPAT) a timmulong a nangibagnos ken nagsangaili kadagiti timmalantan iti nasao a mangrove planting. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment