Sunday, December 9, 2012

MAPABORAN ITA DAGITI VEGETABLE GROWERS

Cabugao, Ilcocos Sur – Naparegta dagiti agmulmula ti nateng iti Munisipalidad ti Cabugao babaen ti pannakareorganisar ti asosasionda nga idauluan ita ni Mr. Armando Azcueta, mabigbig a Vegetable Grower, ken iti pannakaiplano dagiti proyekto a pagsayaatan dagiti kamkameng ken sapasap nga agnanateng  babaen ti suporta ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Inlungalong ni Mayor Ediboy iti masnop a pagparadaan dagiti agibiahe ti nateng. Napili ti igid ti National Highway iti masakbayan ti 2 Brothers Grocery no mapanka ti Manila ket agtultuloy latta nga us-usaren dagiti mannalon a pagisadaan ti produktoda a naisupot a  nateng a kas iti sili (Jaguar), taban, sandia ken dadduma pay a cash crops a pangnayon ti masapulan dagiti agmulmula ti nateng.

“Nagpintas man a gannuat daytoy ni Apo Mayor tapno adda masnop a pagyananmi ket no mapalawa daytoy igid ti kalsada ket uray agparadanto ditoyen ti bus a pagikargaanmi,” imbatad ni Mr. Rudring Sabugo, agmulmula ti sili a taga-Brgy. Salapasap, maibilbilang a Vegetable Bowl ti Cabugao ken iti First District.

“Ala ket maipagpannakelminton ti sektormi nga agnanateng ta suportadokami  iti Munisipio. Agyamankami kadagiti agrebbeng,” insupusop ni Mr. Pepito Sabugo, agiparparada met ti nateng.
Segun kadagiti agkabsat, ipaluganda dagiti natengda iti bus ket addanto latta mangallawaten a kaduada  idiay Balintawak ket saandan  a problema ti marketing-na. Adda pay met nateng  a maibiahe para idiay Urdaneta, Pangasinan. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment