Friday, December 7, 2012

PINANSIAL A KASASAAD, TINAMING TI VEGETABLE GROWERS/TRADERS


Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Special  Meeting ti Cabugao Vegetable Growers and Producers Association, Inc. nga idauluan ni Mr. Armando Azcueta.


Kangrunaan a nataming ket ti pannakayalokar ti pundo a nagun-odda kadagiti prayoridad a programa ken aktibidades ti Asosasion kas iti pannakaigasid ti revolving fund, loan assistance, miscellaneous expenditures ken dadduma pay a pakaseknan ti pinansial a mangpasayud ti operasion ti asosasion.Imbatad ni Mr. Eddie Sevilleja, Treasurer, a kasapulan ti Updated Financial Statement tapno kankanayon nga aganninaw iti record iti simrek ken rimmuar a gatad ken ti balance a pundo. Innayonna a maipangruna a ma-itemized amin a paggastosan babaen ti pannakaaramat dagiti account names tapno nalaka a maawatan ti Financial Record ti asosasion.Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Disiembre 7, 2012 a mitingda, impasingked ni Mr. Orencio Sadioa, Vice President a napintasen ti pannakaaywan  ti pundo ket impeksa ti kaaduan nga opisiales a mangnamnamada a manayonan pay ti “assetda” no maipakitada a mapadakkelda ti naipabulod a puonan kadakuada.


Impeksada manen  ti panagyamanda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken  ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen  iti agtultuloy a panangtarabayda kadakuada nga agmulmula ti nateng. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment