Monday, March 14, 2016

COASTAL CLEAN-UP, AGTULTULOY

Cabugao, Ilocos Sur –Maar-aramid latta ti panagdalus iti igid ti kabaybayan agraman iti  puon dagiti mapatpatan-ay a mangrove plants iti panangilunsad dagiti kameng ti Fishermen Association kadagiti Coastal Barangay iti Brgy. Pug-os; Salapasap; Sabang; Salomague ken Dardarat a kas pannakikaysada iti pannakapaberde iti kakadilianan a paset ti Clean and Green Program-Coastal Area  ti Munisipio. 

Kanaig daytoy, naaramid ti Mangrove Planting idi Tawen 2015 a nakaimulaan iti bilang ti Seedlings: Barangay Pug-os-45.000 ken ti Barangay Salomague-35,000, segun ken ni Mrs. Milagros R. Paz, Municipal Fisheries Coordinator a nangtarabay kadagiti mangrove planters. 

Kabayatanna, regular latta met a maar-aramid ti coastal clean-up nga igaygay-at  dagiti multi-sectoral associations  iti  uneg dagiti coastal barangay  iti Tawen 2016 tapno mabisita, madalusan ken masugotan dagiti namulaan ti mangrove a parte ti kabaybayan, segun ti panagmonitor  ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT ti LGU-Cabugao.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket gubuay ti nakammayet a panagtutunos ti amin a sektor a mangpaberde iti katangriban iti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment