Tuesday, March 22, 2016

KALPASAN TI FLAG CEREMONY, PINALAGIPAN NI MAYOR EDIBOY TI PAMILIA LGU

Cabugao, Ilocos Sur – Kalpasan ti Flag Ceremony idi Marso 21, 2016, kinablaawan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. dagiti katinnarabayna nga Opisiales-Lokal ti Ili;  Department/Section  Heads dagiti Opisina ti LGU;  kameng ti PNP; BFP ken iti amin nga LGU Personnel a nakipaset iti seremonia ti pannakaisa ti Bandera.

Kanaig daytoy, dinakamat ti Ama ti Ili iti naan-anay a panagsagana ti amin nga adda ditoy  Munisipio iti selebrasion ti Semana Santa 2016. Kangrunaan a naawagan ti imatang dagiti agserserbi iti PNP-Cabugao, BFP-Cabugao, Waterworks, MDRRMC, RHU ken dagiti LGU Personnel a mangmanmantener ti agtultuloy a kinalinis dagiti Pasilidad ti Munisipio a pakairamanan dagiti Parke, Plaza, NISTC Public Market  ken ditoy uneg ken aglawlaw ti Munisipio.

Kinomendaran ti Municipal Chief Executive  dagiti kameng ti PNP-Cabugao ken ti BFP-Cabugao iti panangitultuloyda a panangmantener iti linak ken talna ket kalikagumanna a maitultuloy daytoy a gapuananda kabayatan iti  napaut a selebrasion ti Lenten Season.

Inggunamgunam ti Ama ti Ili nangruna kadagiti adda iti  Munisipio a pariknaanda latta koma ti nasayaat ken ikkanda iti mainugot a panawen kadagiti tattao nga umay nga adda kasapulanda ditoy Munisipio a kas kadagiti Balikbayans, Bakasionista a naggapu iti Manila ket awan ti umanay a rason a saanda a maikaso kadagiti kasapulanda ditoy Munisipio kasakbayan iti pannakangilin dagiti Nangina nga Aldaw.

Insupusop ti Ama ti Ili iti agtultuloy koma a pannakamantener ti kinadalus ken napintas a panagparking ti lugan idiay NSTC Public Market tapno maikkan latta iti kombeniente a panaggunay dagiti marketgoers nangruna kadagiti aggapu iti sabali nga ili a gumatang ditoy kabayatan iti napaut a Holiday Season!

Binigbigna pay iti partisipasion ti amin iti panangaramid dagiti agserserbi iti Munisipio iti annongenda/pagrebbenganda nga agatendarda  iti Simbaan kabayatan iti Lenten Celebration. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment