Tuesday, March 15, 2016

UMADANI A DADAKKEL A SELEBRASION, INALDAW MET A PANAGSAGANA

Cabugao, Ilocos Sur – Ti grupo ti Clean and Green Program  ti Munisipio ket as-asikasuenna dagiti Pasilidad ti Munisipio (Parke ken Plaza)  tapno naan-anay iti pannakalinis ken pannakapapintasda  a  mabuya ti aglawlaw.

Kangrunaan a maikkan ti mentenansia ket iti Cabugao Central Park (CCP) a daydaywen ti umili ken bisita  iti aldaw ken sardam ken kangrunaan a disso a pakaangayan/pagpabuyaan  dagiti aktibidades iti innem nga aldaw a panagpiesta ti ili iti Abril 2016.

Iti sabali a bangir, agtultuloy met a mamantener dagiti pasilidad nga usaren ti sapasap nga aggatang iti NISTC Public Market. Babaen iti panangilungalong ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr., nanayonan a napatakderan ti Comfort Room (CR) iti likud ken sango ti pasdek-NISTC Public Market  tapno adda madadaan nga usaren ti publiko kabayatan nga addada a gumatgatang iti Tiendaan.

Sakbayna, imbilin ni Mayor Ediboy a mairaman a madalusan  ti aglawlaw ti mailepleppas a pasdek ti Cabugao Commercial Annex ti sango ti NISTC Public Market tapno napinpintas a mabuya ti aglawlawna ken masungad dagiti marketgoers iti papanda panaggatang.

Segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT, agak-akem a dadaulo ti grupo a monmonitorenda latta  iti Cleanliness and Beautification dagiti Barangays a potensial a  papanan pagpasiaran  dagiti  Balikbayans/bisita iti summer month babaen iti pannakikammayetda kadagiti Opisiales ti barangay kadagitoy a lugar. 

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket paset ti Direktiba ti Local Chief Executive ti ili  iti agtultuloy a panangpapintas  iti aglawlaw iti ili a pagsayaatan ken pakairanudan iti sapasap ken panagsagana para   iti panagrugi ti selebrasion ti Semana Santa 2016 ken panagpiesta ti ili ti Cabugao inton Abril 2016. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment