Wednesday, March 9, 2016

FIRE PREVENTION MONTH TI BULAN TI MARS0 2016

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid dagiti “kick off” activities   ti pannakaobserbar ti Fire Prevention Month ita a bulan ti Marso 2016 iti Bureau of Fire Protection nga idauluan ni Inspector Elmer C. Acapuyan babaen iti “Barangay Ugnayan Fire Safety Activities” ket maaramid ti  lektiur maipapan itoy a topiko dagiti pannakabagi ti BFP kadagiti mayeskediul a barangay iti Munisipalidad. Addan 16 a barangay a naileppasda a naglektiuran iti agdama.


Naaramid pay dagiti Fire Drill kadagiti pagadalan.

Nagyaman da Inspector Elmer C.  Acapuyan ken kakaduana iti BFP  iti agtultuloy a suporta ken panangtarabay  ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo ”Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakaiyusuat dagiti aktibidades a para iti Fire Safety Month. # (Web In Action)

No comments:

Post a Comment