Monday, March 7, 2016

DADAKKEL A PANAGSELEBRAR, NANGTED TI PAMMALAGIP NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Kalpasan ti Flag Raising Ceremony iti Marso 7, 2016, nagsarita ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti sango ti Pamilia-LGU  ket imbinsana dagiti mayataday a gannuat ti Munisipio pakaseknan iti panagsagana a maaramid iti umay a dadakkel a selebrasion ken aktibidad iti bulan ti Marso ken Abril 2016.

Impalagip ni Mayor Ediboy iti agtultuloy koma  a nasayaat a pannakapasangbay ken maipakpakita kadagiti agsangpet a Bakasionista/Bisita  nangruna kadagiti Opisina/disso  a papanan dagitoy  partikular ditoy Munisipio.

Pinadayawan pay ti Ama ti Ili iti agtultuloy a napintas a panagkammayet ken performance dagiti kameng ti Kapolisan ken Bureau of Fire Protection (BFP). 

Imbaga ti Alkalde Munisipal nga agtinnulong dagitoy a sanga ti DILG iti pannakamantener ti linak ken talna ken koordinasion-da iti LGU-Cabugao  kadagiti  masungad a dadakkel nga aktibidad a kas iti selebrasion ti Semana Santa 2016; pannakaselebrar ti panagpiesta ti ili iti Tawen 2016 kasta metten iti  umay a  Local and National Elections iti Mayo 2016.

Partikular a dinakamat ti Municipal Chief Executive iti agtultuloy   koma a kinadalus idiay uneg ken ruar ti  Tiendaan (NISTC Public Market)  nangruna iti  naurnos a parkingan dagiti lugan ken motorsiklo tapno nawaya ti pagnaan dagiti marketgoers nga aggatang.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment