Wednesday, March 16, 2016

GRADUATION TI FARM BUSINESS SCHOOL TI BRGY. CACADIRAN, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Graduation Ceremony ti Farm Business School  on Integrated Farming and Agribusiness a nagadalan ti 32 a Farmer-Partners  idiay Barangay Cacadiran, Cabugao, Ilocos Sur idi Marso 15, 2016 ken  nagatendaran dagiti Opisial ti OPAG-Ilocos Sur  ken ti ATI-RTC 1, lumugar ken dagiti Opisiales ti nadakamat  a barangay.

Iti Part 1, naaramid ti Registration  of Participants, Visitors and Guests. 

Iti Part II,  Opening Prayer ti inakem ni Ms. Miravel Erece, FBS  Participant. Naaramid ti pannakakanta ti National Anthem ken ti Cabugao Hymn nga indauluan ni Ms. Venelyn Erece, FBS Participant. Panatang Makapalay ti binagi ni Ms. Lanie Seguban, FBS Participant.  

Nangipaay ti Welcome Address ni Brgy. Captain Melito Charito Siruno ken Acknowledgement of the Participants, Visitors and Guests ni Mr. Nereo S. Daproza, AT.

Naibinsa ti Overview of the Program babaen ken ni Mrs. Joenah G. Sevilleja, AT/FBS Facilitator. 

Simmaruno ti Presentation of Result ni Ms. Emelita Ubaldo. Naisaganad ti Intermission (role Playing) da Mr. & Mrs. Jimmy Seguban, FBS Participant.
Nangited ti Impressions da Mr. Vic Ubaldo ken ni Ms. Merly Villegas, agpada nga FBS Facilitator.

Iti mensahe ni Provincial Agriculturist Constante B. Botacion, Jr., bininsana ti pateg ti pannakaigamulo dagiti mannalon iti panangnayon ti matgedanda babaen iti panagbalinda nga entrepreneur iti bukodda a kabaelan ken pilienda a pamataudan. Pinadayawanna ti agtultuloy a napintas a partnership ti DA-OPAG ken ti LGU-Cabugao a mangawat ken mangipatungpal kadagiti baro a wagas ti panangital-o ti kasasaad kadagiti mannalon kasta pay kadagiti programa ken proyekto a kalikaguman ti Ahensia nga idur-as.

Nagmensahe ni Mr. Josh Edward S. Cobangbang a kangrunaan a nasangaili. Dinakamatna ti pateg ti proyekto ken baro a programa dagiti mannalon a mangnayon  ti kaammuanda ken panggedanda  iti agribusiness ken iti napintas a merkado ti produksionda.

Nangipaay met ti Mensahe ni Brgy. Captain Arnold “Bambi” Yangat a naawis a nakitaripnong.

Naaramid ti Presentation of the Graduates babaen ken ni Mrs. Ester P. Aguimbag, AT/FBS Facilitator.

Inakem met ni Dr. Melinda F. Mangabay, Project Leader, ATI-RTC 1 ti Confirmation of the Graduates & Message.

Bininsana ti pateg ti proyekto a mangnayon iti matgedan dagiti mannalon iti pannakaigannuat dagiti proyekto a mayataday iti Farm Season ken ti panagbalin dagiti mannalon nga Entrepreneur ken Enterprise Profitability.

Dinayawna met ti regget ti DA-OPAG Ilocos Sur iti napintas a koordinasion ken pannakikammayetda iti LGU-Partner nga agtultuloy a mangilunglungalong kadagiti programa ken proyekto a para iti pagimbagan dagiti mannalon iti Munisipalidad.

Inaramid ni Mr. Constante B. Botacion, Jr., Provincial Agriculturist ti Acceptance of the Graduates & Message.

Pannakaited ti Program Evaluation and Recommendations  met ti inakem ni Dr. Melinda F. Mangabat.

Naipabuya ti Intermission dagiti FBS Participants (Cultural Show).

Nag-Closing Remarks ti inakem ni Acting Municipal Agriculturist Robert S. Savella. Pinagyamananna ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ti OPAG-Ilocos Sur ken ti ATI-RTC 1  iti agtultuloy a pagsayaatan a maited kadagiti mannalon ditoy Cabugao. 

Nagpaay nga Emcee da Ms. Venelyn Erece ken ni Ms. Merly Villegas. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment