Tuesday, April 12, 2016

ELIMINATION, NAILEPPAS SUMARUNO TI QUARTER FINALS

Cabugao, Ilocos Sur – Nangrugi idi Abril 6, 2016, tunggal malemen ti pannakaituloy ti salip ti 2016 Basketball Tournament iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti pannakaaramid ti uppat a Games a pagsalipan ti uppat a Team a nakaeskediul iti dayta nga aldaw  iti nadumaduma a barangay ti Cabugao.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action, imbatad dagiti Coaches a nagpatingga ti Elimination Round idi Abril 11, 2016 ket dagiti sumaganad a Barangay ti  simrek iti Magic  12: Bracket A, Rizal Bonifacio, Baclig, Catucdaan, Sagayaden ken Cacadiran idinto ta iti Bracket B ket iti Pug-os; Quezon; Namruangan; Turod, Arnap ken ti Cuantacla.

Dagiti mangabak a Top 2 Teams ket isudanto ti sumrek iti Magic  Four para iti  Round Robin iti Semi-Finals.

Iti pannakaaramid ti minalem nga ay-ayam, naregget dagiti Sympathizers/Cheerers  ti tunggal Team a mapan agbuya kasta metten kadagiti lumugar kadayta a barangay a naggapuan ti Basketball Team.

Naannayas latta ti pannakaaramid dagiti ay-ayam maigapu iti prinsipio ti disiplina ken sportsmanship a naipakpakauna a naipasagepsep kadagiti Players babaen iti Management iti panangrugi ti Tournament.

Daytoy a paay-ayam ti Munisipio ket pakauna a pangrambak nga aktibidad dagiti agtutubo iti barangay iti masungad  a panagpiesta ti ili a Cabugao: Ragsak Cabugao Festival 2016 a  maangay  inton   Abril 21-27, 2016. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment