Wednesday, April 27, 2016

TARAUDI A RABII KEN ALDAW TI PIESTA 2016, NARAGSAK!

Cabugao, Ilocos Sur –  Iti kaaldawan ti Ragsak Cabugao Festival 2016 idi Abril 25, 2016, naaramid ti Concelebrated Mass iti 8:00 AM iti Cabugao Catholic Church a dinar-ayan dagiti umili ken ti Pamilia-LGU nga indauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. 

Indauluan da Rev. Fr. Felix Costales, Parish Priest ken ni Bishop Marlo M. Peralta, D.d. iti Archdiocese of Nueva Segovia dagiti Papadi a nangannong iti Misa a nangipaay ti Solemnidad ti pannakaselebrar ti Panagpiesta ti Patron ti Ili ti Cabugao, ni San Markos Ebanghelista.

Kabayatanna, nangipaay ti napnuan ray-aw ti Basketball Specials Finals  a nagsalipan dagiti Tomboy ken Bakla. Sakbayna, nagsasalip ti dadduma a Team idi Abril 22 ken 24, 2016.

Nangayed ken naragsak met ti naangay nga LGBT Night iti karabiyan ti Abril 26, 2016. Iti Awarding, dimmar-ay da Vice Mayor DJ Savellano; SBM Jayhan Charisma  Alcid-Tan; SBM Atty. Bryan Jett S. Pano ken ni PSWD Officer Ferdinand “Joy” R. Concepcion a nangimatang iti pannakapadayaw dagiti nagballigi iti Talentoda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment