Thursday, April 7, 2016

TAX MAPPING TI LGU-CABUGAO, NAGLEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Nagleppas ti aktibidades ti Municipal Treasurer’s Office a pannakaiwayat ti Tax Campaign  for the Year 2016.

Dua a barangay ti naileppasda  iti inaldaw. Narugian daytoy nga aktibidad idi Pebrero  2016 kadagiti 29 a barangay iti ruar ti Poblasion ket nagpatingga iti bulan ti Marso 2016.

Buklen ti puersa dagiti LGU Personnel a nangisayangkat  kadaytoy a tinawen nga aksion ti Munisipio ket dagiti nadesignaran a Personnel iti Municipal Treasurer’s Office nga idauluan ni Municipal Treasurer Mrs. Lourdes A. Azcueta.

Dagitoy nga aktibidad   ket paset ti direktiba ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  iti tinawen a naregget a pannakaipakat   ti nasamay a wagas a mangpasayaat iti revenue collection  ti Munisipio. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment