Wednesday, April 20, 2016

PAGLAKUAN ITI NISTC PUBLIC MARKET, MAMANTENER ITI KINADALUS KEN KINAURNOSNA

Cabugao, Ilocos Sur – Segun ken ni Mrs. Norma S. Bertumen, Market Supervisor, LGU-Cabugao a maisagsagana met iti naregget a mentenansia ti uneg ken aglawlaw ti NISTC Public Market nangruna iti umad-adu a mapan a marketgoers ita a Bakasion 2016  ti eskuerla ken Panagpiesta ti Ili mangrugi iti Abril 21 agingga iti Abril 27, 2016.   

Malaksid iti regular a pannakadalus ti tiendaan ti ili (mamindua a flushing ti makalawas)  ken inaldaw a trabaho dagiti market-cleaners), maipakpakat iti panagurnos ti pagtagilakuan kas iti pannakaipan ti “Perimeter Lane” iti paglakuan ti nateng ken Dry Goods tapno napinpintas a buyaen kabayatan iti panaggatangda.

Kanaig daytoy, maipakpakat met ti agtultuloy a pannakamantener ti sanitasion, pannakaamiris dagiti mailako nga ikan ken karne babaen iti Meat Inspector ken pannakamonitor kadagiti ambulant vendor.

Dagitoy nga inisiatiba ket resulta iti napintas a panaglangen dagiti mangtarawidwid iti tiendaan agraman kadagiti marketgoers tapno agtultuloy a maited ti napintas a serbisio kadagiti aggatang ken aglako iti pagkasapulan ti sapasap. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment