Tuesday, July 3, 2012

DULY ORGANIZED COUNCILS, NAGMITINGDA

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti miting dagiti Duly-organized Councils (Municipal Risk Reduction Management Council (MDRRMC), Municipal Peace and Order Council (MPOC) ken Municipal Anti-Drug Abuse Council (MADAC)  ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. idi Hulio 2, 2012 iti Opisina ti Mayor  a no sadino a ditoy ket nagatendar dagiti kameng a kaaduanna ti Barangay Captains ti 33 a barangays iti Munisipalidad ti Cabugao, pannakabagi ti  NGO, BFP, DepEd, ken Heads ti nadumaduma nga opisina ti LGU.

Kinomendaran ni Mayor Ediboy ti gapuanan ken akem ti tunggal maysa a katinnulong ti Munisipio  a mangipakat kadagiti pagrebbengan a mangpatalingenngen ti kasasaad dagiti umili.

Kangrunaan a nataming ket iti aramidenda no dumteng ken kalpasan ti   kalamidad/didigra nangruna kadagiti barangay. Nabukel ti Action Plan a mangibagnos ti akemda ket maisubmiter daytoy iti opisina ti MLGOO.

Trinatar ni Engr. Nestor Somera, Focal Person ti MDRRMC ti pannakapaaktibo ti Barangay Risk Reduction Manangement Council (BRRMC) a katinnulong ti Munisipio a mangammo ken mangtaming kadagiti pakaseknan dagiti tao iti panawen ti kalamidad.

Inlawlawag pay ni Engr. Somera  ti kaipapanan ti  RA 10121, Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 a mangipaganetget ti panangipatungpal ti amin nga LGU’s ti pagilian iti sinaguday daytoy a linteg. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment