Tuesday, July 31, 2012

MAYAT LATTA TI OPERASION TI DAYO


Cabugao, Ilocos Sur – Kaaduan ita  nga  agar-aramid  ti transaksion  ket dagiti koridor a  bumulbulod ti puonan iti Dayo Management. Nagbaliw   ti apagapaman   ti  gunay   dagiti  self-financed nga aggatang gapu ti gawat.

 
 
 
 

Nupay kasta, uray agbaliw  ti bilang  ti transaksion (naka-7 a transaksion  idi Hulio 28, 2012) a kaaldawan ti Dayo, kuna dagiti opisiales a mayat pay laeng ti panaglayag ti operasion ti Dayo. Ti importante, natalged ti kasasaad ti puonan ken maipenpennek met a maipakat ti panaggatang dagiti naridridam  a cattle buyer.

Saan met  a nagliway da Mr. Dante Naval, Municipal Meat Inspector ken Dr. Melvin Castro, DVD, Municipal Livestock Inspector a makitintinnarabay kadagiti maseknan     tapno matimonan ti agtultuloy a  napintas a panagoperar ti Dayo-Cabugao. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment