Sunday, July 22, 2012

HULIO 20 A BAGYO, NAGRESPONDE TI TASK FORCE DISASTER TI LGU

Cabugao, Ilocos Sur – Apaman a naibayog ti pagsignalan numero uno ti Bagyo Ferdie iti Ilocos Sur, naibuybuyaten   ti napigsa a tudo a nakaigapuan ti pannakasuspende  ti klase ti elementaria iti malpas-pangaldaw.

Dagus met a nagresponde ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council (MDRRMC) ti LGU  nga idauluan ni Municipal Engineer  Crescencio C. Formoso. Nagtitiponda  iti Operation Center ti Munisipio ken  nagrekurida met ti dadduma.

Nupay kasta, nadaras met laeng a nages-es ti nabunnong a danum idi agangay no  agaripapa  ti tudo. 

Makita iti ladawan (Dagiti waig ti Poblasion)  iti pakpakauna a panagadu ti danum gapu iti napigsa a tudo a ginubuay ti Bagyo Ferdie

Imbatad ni Engr. Nestor Somera, Focal Person ti MDRRMC nga awan ti nainayon a report a    naawat ti Operation Center manipud kadagiti Barangay Disaster Risk Reduction Management Council (BDRMMC) a nadidigraan kadagiti barangayda  malaksid laeng  dagiti naapektaran   a  lumugar   iti malalayus  a paset ti  Barangay Baclig.

Segun ken ni Engr. Formoso,  naguray ti Skeletal Force ti MDRRMC agingga ti rabii no adda  umawag ti   tulong   iti barbarangay ngem awan met ti nakana unay  a naapektaran ti bagyo a tao ken uray iti impraestruktura  iti  pigsa  ti   tudo a  pinataudna. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment