Monday, July 30, 2012

PANAGDALDALUS, AGTULTULOY A MAIPAKAT

Cabugao, Ilocos Sur – Mayataday ti panangigunamgunam ti maseknan  a grupo ti LGU Personnel ti panagdaldalus iti aglawlaw tapno tumulong pay a manglapped ti panagraira ti sakit.
Kas nakuna ni Dr. Lotgarda “Loty” Tayao, Municipal Rural Health Physician a “Cleanliness is Health” idi kauman ti Web In-Action.  Panagdaldalus ti kangrunaan a maisupusopna nga aramiden ti tao kabayatan ti  pannakataming  ti sagubanit ken sakit nangruna dagiti ubbing.


Iti agsumbangir ti masakupan ti National Highway iti Poblasion, maikagkagumaanan met a ma-grass cutter dagiti dumakkel a ruot ken maipakni dagiti makasipar a ruting a gubuay ti napalabas a bagyo.
Imbatad ni Mr. Edgar S. Balangatan, AT-DA ken MENRO-Designate ken Coordinator ti Clean and Green Activities ti Munisipio a nakaalerto ita dagiti imatonanna nga agdalus kadagiti pang-publiko nga espasio ken mairaman metten idiay Ecology Center.

Innayonna a daytoy ket saan laeng a para iti bisita wenno balikbayan a maisar-ong  iti Munisipalidad no di pay ket iti pagsayaatan ti sapasap a sanitasion.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment