Thursday, July 12, 2012

NAISAGUT A SILAW ITI ILI NGA AGSERBI ITI UMILI

Cabugao, Ilocos Sur – Naipatakder dagiti  streetlights ( LED Light) a masarakan  iti nagsulian ti kanto ken batog dagiti establisimiento iti igid ti National Highway a mangnayon ti anaraar ken silnag dagiti silaw iti Kalsada Nasional ken iti masakupan ti Cabugao Central Park (CCP)  nangruna iti rabii.

Naidonar dagitoy a silaw a  para iti umili ken sapasap a dumaliasat  ti ili a  Cabugao  iti panangipatungpal ti  Agdama nga Administrasion ti Gobierno Lokal (2010-2013)   babaen iti nabuslon nga ayat dagiti sumaganad a kailian ti Cabugao: Adrelina Sonico Cachola & Nazareth Sevilleja Agustin & Family; Mr. & Mrs. Ronnie Sumibcay; Mr. & Mrs. Jovencio Sumibcay;  Mr. & Mrs. Rogelio Sonico, Sr. ken dua pay a patakder ti silaw  a di nainaganan ti nagidonar. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment