Tuesday, July 17, 2012

KANKANAYON A MAISAGANA TI CCP

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy a madalusan ken maisagana kadagiti umili a naayat nga agpasiar, aglang-ay ken agrelaks iti natalinaay, napresko  ken nawaya a masakupan ti Cabugao Central Park (CCP) a masarakan iti ampir ti National Highway, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Daytoy ti maipanamnama ni Park Warden Gerry Sevilleja. Kinapudnona, isu pay ti mangidaulo nga ag-engine  ken manual grass cutter no dadduma a sublatanna dagiti kakaduana a  mangmantener kadaytoy historikal a parke a nagsaadan idi ti daan a tiendaan nga indonar daydi Dios-ti-aluadna a Don Crispin Serrano (CRISER Market).


Iti panagtugaw ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. kas Alkalde ti ili a Cabugao, napardas  a  naglupos    ti parke babaen ti pannakapaadda dagiti sumaganad: 1. Installation of Pavers along Jogging Lane 2. Repair and Modification of Toilet and Bathroom 3. Installation of Fitness Gym and Amenities 4. Fabrication of new steel bleachers 5. Installation of brand new LED/Solar Streetlights 6. Installation of Fiber Glass Board at the Basketball Court 7. Repainting of Stage, Grounds, Basketball Court and New Logo within the Basketball Court 8. Concreting of Children’s Play pen Pad for the High Grade Plastic Playhouse. 

Innayon ni Warden Sevilleja a kaay-ayo dagiti agassawa a pagdamuan  dagiti ubbingda nga agsursuro a magna  iti  kasla kudson ti kalamuyotna a karuotan ti Parke.


Ti CCP ket daytoy ti pakaang-angayan dagiti dadakkel nga aktibidad ti LGU nangruna iti Piesta ti Ili  kasta met kadagiti selebrasion ti Holidays, pakontes ken kanaigna a mangpabaknang ti kultura, social  ken pannakipagili ti Cabugao.


Mapno ti aglang-ay iti sardam  ti CCP iti rinabii nangruna iti summer months ken weekends  ken naruay ti ag-jogging nga agduduma ti kinataona iti agsapa. 

Dagiti nagaget a kadua ni Warden Sevilleja  ket da Juno Domingo, Armando Viray ken Mark Jury Saribay. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment